αρχική σελίδαεπικοινωνία
Menu
Νέα
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020
12-02-2016

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ


ΤΙ ΑΦΟΡΑ
 
Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
 
Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 
I.Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 
II. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.  
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες: 
 

 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια. 
 • Να λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε και ατομικές επιχειρήσεις.
 • Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίαςπου έχει η επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε μία τριετία 
   
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ  
   
  Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 200.000€. 
   
  Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40%των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδεςμόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.  
   
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 
   
  Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24)μήνεςαπό την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. 
   
  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  
   
 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος ως 40%
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός ως 90%
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
 • Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού) ως 24.000€
 • Άυλες Δαπάνες 100% ως και 100.000€ 
   
  ΥΠΟΒΟΛΗ
   
  Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟεφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης. 
   
  Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07.04.2016και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.05.2016.

   

Επικοινωνήστε μαζί μας..

Για περισσότερες διευκρινήσεις και αναλυτικές πληροφορίες, μπορείτε

να επικοινωνήσετε μαζί μας στο παρακάτω τηλέφωνο: 2103474004

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020
« επιστροφή στα νέα
credit_card Πληρωμή εώς 12 δόσεις με Πιστωτικές/Χρεωστικές στο κατάστημά μας
Ergomac Παπαρίζος Εμποριο Μηχανηματων Μεταλλου Εργαλειομηχανες
Ergomac on FacebookErgomac on YoutubeLinkedInGoogle Plus
 
Παπαρίζος Ε.Π.Ε. - Μηχανήματα Μετάλλου
Κωνσταντινουπόλεως 5 (Βοτανικός), 118 55 Αθήνα
Τηλ.: 210 3474004, 210 3474038
Τηλ. Θεσσαλονίκη: 6972 016349
Fax: 210 3478034
Email: info@ergomac.gr
 
Web Design & Web Development Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου
Page Top