αρχική σελίδαεπικοινωνία
Menu
Νέα
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ II - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
02-09-2013
«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ II - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
  ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013


ΤΙ ΑΦΟΡΑ : Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων μικρών, πολύ μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων
για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, σαν βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΘΟΥΝ :

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση :

•Οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις , που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας μέχρι    και την 1η Αυγούστου του 2012
•Ως προς την εταιρική μορφή, εταιρικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις
(ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ), ατομικές επιχειρήσεις και οι Συνεταιρισμοί
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
•Ως προς τον κλάδο, επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στους τομείς της Μεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγμένων
δραστηριοτήτων του Εμπορίου και των Υπηρεσιών. Επίσης επιλέξιμες είναι και
επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμο ΚΑ∆, αρκεί πριν την
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής να έχουν κάνει έναρξη σε έναν επιλέξιμο
ΚΑ∆.
•Για τις ανάγκες του προγράμματος, χαρακτηρίζεται ως νέα, μια επιχείρηση,
η οποία κατά την ημερομηνία της προκήρυξης του προγράμματος (01/08/2013) έχει κλείσειως και 5 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

•Από €20.000 ως 200.000€ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που ∆ΕΝ
εμπίπτουν στους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62, 63 και 70 - 70.22, 73 - 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2 (ΚΑ∆– NACE 2008).

•Από €20.000 ως 100.000€ για επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62, 63 και 70 - 70.22, 73-73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2 (ΚΑ∆– NACE 2008).
Σε κάθε περίπτωση το ύψος του προϋπολογισμού δεν δύναται να ξεπερνά το
60% του Μέσου Όρου του Κύκλου Εργασιών της τελευταίας τριετίας

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται αυστηρά σε 15 μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης  ένταξης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά στις 5 Αυγούστου 2013 και θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου 2013.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΑ∆Ο ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις 50%
 
Ενέργειες σχεδιασμού & πιστοποίησης προϊόντων/υπηρεσιών και
συσκευασίας/ετικέτας.

Ενέργειες ποιότητας/πιστοποίησης ∆ιαχειριστικώνΣυστημάτων 70%

Ενέργειες προβολής σε αγορές – στόχους 60%

Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 30% και μέχρι 40.000€

Ενέργειες προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας 50%

Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων
(μόνο για νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις) 20%

Λοιπές ∆απάνες ( (μόνο για νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις) 10%

H επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από την 30η Ιουλίου 2013.

Επικοινωνηστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ II - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
« επιστροφή στα νέα
credit_card Πληρωμή εώς 12 δόσεις με Πιστωτικές/Χρεωστικές στο κατάστημά μας
Ergomac Παπαρίζος Εμποριο Μηχανηματων Μεταλλου Εργαλειομηχανες
Ergomac on FacebookErgomac on YoutubeLinkedInGoogle Plus
 
Παπαρίζος Ε.Π.Ε. - Μηχανήματα Μετάλλου
Κωνσταντινουπόλεως 5 (Βοτανικός), 118 55 Αθήνα
Τηλ.: 210 3474004, 210 3474038
Τηλ. Θεσσαλονίκη: 6972 016349
Fax: 210 3478034
Email: info@ergomac.gr
 
Web Design & Web Development Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου
Page Top